Đá Quý Phú Khang

Thạch Anh Trắng  (Clear quartᴢ)

Bản quyền thuộc về PHU KHANG JEWELRY - 2017.